# Name Version
651 SCC A-407v3
652 Selen A-1105v1
653 Serotonin A-972v2
654 Serotonin F-1605v1
655 Sertralin A-909v4
656 Serumamyloid A (SAA) Protein F-1591v1
657 sFlt-1 F-1290v1
658 sFlt-1/PIGF-Quotient F-1309v1
659 Sichelzellen A-827v3
660 SLA (Lösliches Leber-Pankreas-Antigen) A-651v4
661 Somatotropeshormon (HGH/STH) A-613v3
662 spezifisches IgE A-664v4
663 spez. IgG Gf76 Alpha-Lactalbumin F-1547v1
664 spez. IgG Gf77 Beta-Lactoglobulin F-1550v1
665 spez. IgG Gf78 Kasein F-1548v1
666 S. pneumoniae Antigen Schnelltest A-1108v4
667 SRP IgG Ak F-1645v1
668 ß2-Glycoprotein I IgG A-1253v3
669 ß2-Glycoprotein I IgM A-1252v2
670 ß-Hydroxybuttersäure F-1647v1
671 Stein: Ca-Oxalat-Dihydrat F-1310v1
672 Stein: Ca-Oxalat-Monohydrat F-1308v1
673 Stein: Carbonat-Apatit F-1319v1
674 Stein IR-Spektroskopie F-1301v1
675 STI Essential Assay A-1081v1
676 Streptokokken-DNase B Ak F-1380v1
677 Sulbactam A-1618v1
678 Sulfonylharnstoff-Screening F-1586v1
679 Sultiam A-687v3
680 T4 (frei, Tier) F-1368v1
681 T4 (ges., Tier) F-1305v1
682 T4 (Thyroxin) A-161v4
683 Tazobactam A-1617v1
684 Tazobactam im Serum/Plasma Qualitativ A-977v1
685 Test-Analyt zur Schulung.(QMB)... A-773v3
686 Testdokument F-1267v1
687 Testosteron A-162v4
688 Test-SOP für interne Schulung (QMB) -------- Bitte keine Freigabe durch LL A-1249v3
689 Tetanus IgG Ak F-1589v1
690 Theophyllin A-252v3
691 Thiopurinmethyltransf. (Akt.) F-1419v1
692 threo-Dihydrobupropion F-1343v1
693 Thrombinzeit (TZ) - syn. Plasmathrombinzeit (PTZ) A-307v5
694 Thrombinzeit (TZ) - syn. Plasmathrombinzeit (PTZ) A-1140v3
695 Thromboplastinzeit (Quick/TPZ) A-249v5
696 Thrombozytenaggregation (HIT) F-1276v1
697 Thrombozyten-Ak (frei) F-1468v1
698 Thrombozyten-Ak (geb.) IgG/IgM F-1587v1
699 THSD7A IgG Ak F-1415v1
700 Thymidinkinase F-1285v2